Nagradna igra

Nagradna igra

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI MALČKOV ŠPORT

1. Organizator nagradne igre je Gremis d.o.o., Planinska ulica 18, 2367 Vuzenica (v nadaljevanju »organizator«).

2. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

3. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

4. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki so v času trajanja nagradne igre javno objavljeni na spletni strani www.malckovsport.si.

5. Nagradna igra poteka 21.5.2017. Žrebanje nagrad bo potekalo na dogodku Mega malčkova zabava, in sicer 21.5.2017 ob 17. uri na poligonu Relax v Dravogradu.

6. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani www.malckovsport.si in nagradnem kuponu v fizični obliki. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe izven ožjih družinskih članov nagrajenca.

7. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

8. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma kontaktnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

9. Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli na svoj elektronski naslov, ki so ga posredovali z izpolnitvijo nagradnega kupona. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.malckovsport.si in na FB strani Malčkov šport.

10. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.malckovsport.si in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

11. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so- organizatorja.

12. Organizator podeli izžrebane nagrade na dogodku Mega malčkova zabava, v kolikor so nagrajenci na njem prisotni. V nasprotnem primeru organizator s pisnim pozivom obvesti nagrajenca o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno na sedežu organizatorja. Če je predmet nagrade občutljiv ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja.

13. Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

14. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator si v tem primeru pridržuje pravico, da izžreba novega nagrajenca.

15. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede prejemnik nagrade.

16. Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem občasnih e-novičk organizatorja.

17. Organizator nagradne igre kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

18. Organizator nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre in posredovanja občasnih brezplačnih e-novičk.

19. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre.

20. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji

21. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

22. Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@malckovsport.si. Vuzenica, 17.5.2017 Gremis d.o.o.